Pagina's

zaterdag 24 november 2012

Omoto kyo leer en Aikido filosofieDe grondlegger van Aikido heeft in de loop van zijn leven van meerdere mensen les gehad in krijgskunst, filosofie en religie.  De twee mensen die als leraar het duidelijkst hun stempel hebben gezet op Ueshiba O Sensei’s ontwikkeling van zijn eigen Budo methode – die  uiteindelijk bekend zou worden als Aikido, waren respectievelijk Takeda Sokaku en Deguchi Onisaburo.  Takeda zou bekendheid krijgen – vooral door de roem van zijn voornaamste student Ueshiba Morihei - als grondlegger van de Daito Ryu. In de basistechnieken van Aikido is veel van de technieken van Takeda nog steeds zichtbaar.


Onisaburo Deguchi  (1871 – 1948) was de spiritueel leider van de Omoto kyo, een van de grootste Japanse nieuwe Shinto religies.  Hij was daarnaast bekend als schrijver, beoefenaar van Shodo en keramist. Er zijn wereldwijd exposities geweest van zijn keramische werken.
Zijn wereld visie vinden we terug in de boeken die hij heeft geschreven (hij maakte meestal gebruik van een of enkele scribenten) en in andere geschriften zoals gedichten en gecalligrafeerde spreuken.  Het gedachtegoed van Onisaburo Deguchi heeft grote invloed gehad op het denken van O Sensei  en wanneer we kijken naar zijn uitleg over het doel en het wezen van Aikido dan citeert hij soms letterlijk Onisaburo Deguchi.
Dit is een beknopt overzicht van het gedachtegoed van Onisaburo Deguchi.

De drie waarheden die aan Onisaburo Deguchi werden geopenbaard:

Observeer de werkelijke verschijnselen van hemel en aarde en je zult de substantie zie van de ware kami.
Herken het onfeilbare functioneren van alles en je zult de energie zien van de ware kami.
Dring door tot de wezenlijke natuur van alle levende wezens en je zult de geest zien van de ware kami
(deel 3 van de Reikai Monogatari)

Zijn drie waarheden komen er op neer dat je volgens zijn inzicht niet altijd academische kennis of boeken nodig hebt om een basale kennis of ervaring van de kami te hebben: Breng de geest tot rust en observeer hoe hemel, aarde en de natuur  zich ontsluieren en je zult de waarheid inzien.   
De kami beschouwt hij als de alom aanwezige geest van het universum en de mens is de kern van de werkingen van hemel en aarde. Wanneer kami en mens een worden, zal oneindige kracht en gezag zich manifesteren.
In tegenstelling tot het idee dat kami  almachtig en tot alles in staat is, geeft Onisaburo Deguchi hier het beeld van kami die uitsluitend geest is en nog geen glas water zou kunnen verplaatsen. Daarvoor is de hand van de mens nodig. Anders gezegd, de creatieve synergie ontvouwt zich pas als de abstracte entiteit van de kami een wordt met de mens als tastbaar wezen.
De kami heeft een inherent streven naar vrede, goedheid, liefde – naar een hemel op aarde en het wezen dat bij uitstek geschikt is om dit doel mee te verwerkelijken is de mens. Vandaar de mens als de kern van de werkingen van hemel en aarde.  Aikido grondlegger Ueshiba Morihei O Sensei  haalde dit principe aan als hij stelde dat hij de kern of het centrum van het universum was. Dit streven van kami  benadrukt nog eens de verheven missie van de mens op aarde.    

Mitama
In de leer van de Omoto kyo  wordt de naohi mitama van de mens beschreven als deel uit makend van kami sama (God, het goddelijke, het eerste principe).  Verder bestaat het wezen van de mens uit vier aspecten;  Ara mitama, Nigi mitama, Sachi mitama en Kushi mitama.  De nao mitama neemt een centrale plaats in en stuurt de vier verschillende mitama aan. Deguchi vergelijkt het niet toevallig met een wiel  (het herinnert aan het Dharma wiel van het Buddhisme en aan een uitspraak van Lao tse / Roshi) waarbij de Naoni mitama de as vormt en de vier mitama de vier spaken.

Wezen en functie van de mitama
De Naohi mitama is de wezenlijke kern van  het hoogste goed en schoonheid. Naohi mitama weet intuïtief goed van kwaad te onderscheiden en gidst de mens in de juiste richting.
De Ara Mitama, de ruwe geest heeft als essentie Yu, onversaagdheid / roekeloosheid en als functie Shin, bereidwilligheid,  Ka, besluitvaardigheid, Fun, standvastigheid, Ben, ijver en Koku,  zelfbeheersing / voortvarendheid.
Nigi Mitama, de zachte geest heeft als essentie  Shin, sympathie (empathie) en als functie Hei, vrede,  Shu, discipline,  Sei, orde, Chih bestuurlijk vermogen en  Koh gemeeschapszin.
Sachi mitama, de geluk geest heeft als essentie Ai, liefde en als functie Eki, liefdadigheid / het vermogen goed te doen,  Zoh, creativiteit, Sei productiviteit, Ka ontwikkeling en Iku voeding.
Kushi mitama, de wonderlijke geest heeft als essentie Chi wisdom en als functie Koh, vaardigheid, Kan, gevoeligheid, Satsu, observatie, Kaku, gewaar zijn, bewust zijn en Go verlichting.

De intrinsieke eigenschap van elke mitama
De Naohi mitama en de vier andere aspecten hebben als intrinsieke eigenschap  het vermogen en de plicht (wetmatigheid) om hun capaciteiten volledig te benutten en tot volle wasdom te laten komen.
Voor alle duidelijkheid; het gaat niet om een opgelegde plicht of eis, maar om een natuurlijke door kami sama  gegeven eigenschap.   
Tezamen staan ze bekend als Gojo no kairitsu – de plicht van de vijf vermogens.
Naohi mitama heeft als vermogen kaerimiru; zelf onderzoek, zelf reflectie
Ara mitama heeft als vermogen Hajiru;  schaamte
Nigi mitama Kuiru;  berouw hebben
Sachi mitama Osoru; vereren, ontzag hebben voor
Kushi mitama  Satoru;  verlichting (ontwaken)
Deze vijf vermogens worden ook wel gezien als de stadia waar je door gaat op je pad naar verlichting. In je beoefening van Aikido ontkom je niet aan een confrontatie met je zelf – het is de enige manier om te ontdekken waar je werkelijke mogelijkheden liggen en waar je beperkingen.
Dit leidt onvermijdelijk naar het stadium van schaamte voor alle fouten en tekortkomingen.
Het stadium van berouw hebben opent vervolgens weer de mogelijkheid om verder te groeien.
Dit leidt tot ontzag en bewondering voor kennis en vaardigheid die ons inzicht te boven gaan. Daarbij kunnen we denken aan natuurkrachten die we of niet goed begrijpen of waar we totaal geen grip op hebben. Maar ook bijvoorbeeld  aan het vermogen om te helen, de vermogens van de geest, de vermogens van het lichaam,  de schoonheid van een kunstwerk of van muziek.
Het uiteindelijke streven is satori, volledig ontwaken als bij het aanbreken van een nieuwe dag. Dit vormt de kern van de mythe van de zonnegodin Amaterasu die zich verbergt in een grot en de wereld in duister hult.  Het weer tevoorschijn komen van Amaterasu staat voor het bereiken van verlichting.

Het negatieve aspect van de mitama
Er zit echter ook een negatieve kant aan. Als de Naohi en de vier mitama zich om wat voor reden ook niet volledig ontwikkelen, er niet voldaan wordt aan het optimaal toepassen van de intrinsieke eigenschappen,  dan vertonen ze de volgende misvormingen;
Naohi degenereert in Maga-hi;  kwaadaardige ziel / geest
Ara mitama Soh kon;  de ziel /geest van vijandigheid
Nigi mitama Aku kon;   de ziel / geest van verdorvenheid
Sachi mitama  Gyaku kon;   de ziel / geest van opstandigheid
Kushi mitama Kyoh kon;   de ziel / geest van krankzinnigheid 

De geest van  rechtschapenheid
Wanneer de vier mitama zich wel volledig ontwikkelen dan ontstaat de geest van rechtschapenheid en deze uit zich bij de mitama als volgt;
Ara mitama als Dan;  besluitvaardigheid
Nigi Mitama als Sei ;  gelijkheid 
Sachi mitama als Katsu ;  altruisme
Kushimitama  als Sai ;  bekroning, afronding


Waar er rechtschapenheid daar is ook het juist verlangen, het juiste verlangen leidt er toe dat mensen gemotiveerd worden zichzelf te verbeteren. Elk van de Mitama brengt een correct verlangen teweeg:
Ara Mitama – Ju ;  lang leven
Nigi Mitama -  I ; status
Sachi Mitama -  Fu ; welvaart
Kushi Mitama  -  Mei ; faam

De richting van de mitama als schering en inslag
De vier Mitama zijn niet onafhankelijk van elkaar maar zijn op een interactieve manier met elkaar verweven,  zoals de draden in een weefgetouw door schering en inslag kruislings met elkaar verweven worden. Elke Mitama heeft een richting die of schering is of inslag.


Ara Mitama ; richting van schering
Nigi Mitama ; richting van schering
Sachi Mitama ; richting van inslag
Kushi Mitama ; richting van inslag
Wanneer de vier Mitama op deze wijze met elkaar verweven zijn  resulteert dit in de Izunome no mitama, de ware menselijke geest,  die vaak wordt weergegeven door een kruis. Het is deze innerlijke staat die mensen als sinds het begin der tijden hebben nagestreefd.  Het is ook de staat waarin Izu en Mizu (vuur en water) in perfecte harmonie zijn.  Onisaburo Deguchi associeerde Izu no mitama met vaderlijkheid, striktheid en creativiteit en Mizu no mitama met moederlijkheid, liefdevolheid en mededogen . 

http://aikido-auvergne-kumano.blogspot.fr/2012/03/oomoto-great-origin.html

Tom Verhoeven
Auvergne, herfst 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten