Pagina's

vrijdag 4 november 2011

Aiki is de Grote Weg van Bu


De kunst van Bu
is de vorm van de goden
en hun verheven hart
het verwekt het edele
Izu (yang) en Mizu (yin)

Doka van Ueshiba Morihei O SenseiGeschriften van de grondlegger.
De grondlegger van Aikido, Ueshiba Morihei O Sensei, heeft veel teksten nagelaten over de principes en het werkelijke doel van Budo. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden deze vertaald in het Engels, de vertalingen zijn nimmer gebundeld uitgegeven, maar verschenen in de nieuwsbrief van de Aikido Hombu Dojo te Tokyo.
Dit is de vertaling in het Nederlands van een van de nagelaten teksten van O Sensei.

Aiki is de Grote Weg van Bu. Aiki is bedoeld om mensen te gidsen langs deze Weg.  Dit veronderstelt echter dat men eerst de werking van het Universum begrijpt en in het bijzonder van Misogi. Indien iets de verbinding met de geest belemmert dan wordt dit (door misogi) verwijderd. Indien het niet wordt verwijderd dan wordt de weg van Aiki gewelddadig (baku). Indien enige verontreiniging de stroom van ki verhinderd, dan moet ook deze worden gezuiverd. In de natuur herkennen we ki als de reinigende kracht van een typhoon. Dit wordt Susabu, stormachtige wind (vgl. Susanoo – de windgod) genoemd. De misogi die we toepassen komt van de rode en witte sferen onderwezen door de goden (kami). 

De adem van hemel en aarde combineren zich met elkaar om In en Yo (Yin en Yang) te vormen waaruit op hun beurt gecombineerd alle creatie ontstaat. De mens is op dezelfde wijze geboren uit de bewegingen van de energie van het Grote Goddelijke. De mens is degene die over de aantrekkingskracht beschikt die hem in staat stelt alle mysterieuze zuiverheid van het Universum te ontvangen.   In het bloed van de mens stroomt de adem van moeder Natuur en de getijden van de zeeen. De mens is degene die zowel de adem van de hemel (ten no kokyu) als de adem van de aarde (chi no kokyu) ontvangt en deze vervolgens eigen maakt, een eenheid er mee weet te vormen en ze in de juiste orde weet te brengen voor zowel zijn fysieke als zijn spirituele vormen. Anders gezegd,  de mens is het voornaamste lichaam dat de werkingen van het Universum kan ontvangen.
De mens is om die reden verplicht te streven naar het op juiste wijze zowel het fysieke als het spirituele te centreren en tegelijkertijd Ki te verzamelen om een verheven pilaar te creeren om deze wereld te verdedigen en de werkingen van het Universum te eren.
Aiki respecteert eenvoudigweg deze verschillende paden. Door Aiki is men in staat al het hierboven genoemde te ervaren en te beoefenen en stelt het het individu uiteindelijk in staat deze ervaringen te organiseren. 

Ieders hart is het gewoon zichzelf te reinigen, en door middel van het Verheven Zwaard beginnen we overnieuw, deze keer vanuit de ware geest van het zelf. Dit is de misogi van hart en ziel beoefend in overeenstemming met O Kami sama, dit is de grote brug die de wereld verenigd, het is de tweede opening van de grot. Deze oefening in overeenstemming met O Kami sama kan beschouwd worden als de tweede opening van de stenen spelonk van het zelf. De fysieke wereld kan op deze wijze gecorrigeerd worden met de energie van de geest. Op deze wijze komt alles tot expressie door de geest.

Tot op heden echter draait alles om het fysieke. Mensen spreken over anderen die beschikken over fysieke kracht. De hele wereld van vandaag is nog altijd gebaseerd op fysieke kracht. Dit is de reden dat er geen eind komt aan de worstelingen van deze wereld. Fysieke kracht alleen kan onmogelijk een betere wereld voortbrengen. 

Anders gesteld, door te handelen in overeenstemming met de oorspronkelijke adem (Aum no kokyu)zijn we gebonden het geestelijke tot uiting te brengen. Dit houdt het gebruik van de geest in om het zelf te verenigen en door Kami sama als eerste te plaatsen de goddelijke hierarchie te respecteren, onderwijl werkend aan het herstellen van het geestelijke en het tijdelijke in hun oorspronkelijke eenheid.      

Aiki is misogi; Aiki is de verheven vorm van Kami sama in werking om de wereld terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat.
Te zeggen dat men over veel fysieke kracht beschikt (meester zwaardvechters beschikken bijvoorbeeld over zulke fysieke kracht) is hetzelfde als zeggen dat er nooit een einde komt aan oorlog voeren. Dit is precies de reden dat we ons moeten onttrekken aan conflicten en terug moeten keren tot de verheven geest van O Kami sama. We dienen ons te verenigen met de drie werelden Gen, Yu en Shin en voortgaan deze in ere te houden.
Bu is liefde die alles wat leeft en groeit respecteert. Als dat niet zo zou zijn, dan zou het voor Aikido niet mogelijk zijn om ware Bu te worden. Aiki is niet een Bu dat wedijvert om de relatieve fenomenen van winnen of verliezen. 

Zij die er naar streven om zich te bekwamen in de weg van Aikido dienen hun spirituele ogen te openen en door Aiki te luisteren naar en te oefenen in overeenstemming met de oprechtheid van kami sama. Deze loutering van het grote Aiki ervarend en beoefenend doet je onmiddellijk verheugen in je spirituele ontwikkeling. Ik hoop dat zij met oprechte harten zullen luisteren naar de roep van Aiki. Aiki is niet bedoeld om anderen te corrigeren, het is bedoeld om de eigen geest te corrigeren. Dat is Aikido. Dit is de missie van Aiki en zo zou dit evenzeer de missie van ieder individu moeten zijn.
Een voor een worden harten gereinigd en de geest van ieder individu wordt opnieuw opgebouwd. Op deze manier verdwijnen oorlog en conflicten van deze wereld.
Dit is het verheven werk dat Odo genoemd wordt. O betekent hier leegte en do duidt op (het pad van) meditatie. Terwijl het makkelijk is te spreken over oprechte meditatie, het daadwerkelijk beoefenen is vrij moeilijk. Desondanks moeten we zo oefenen dat ieders vibraties door het gehele universum verspreiden. Daar Aikido de studie van de geest is kunnen zijn verfijnde werkingen niet gerealiseerd worden indien men vasthoud aan de vormen. Aikido is de waza van Ki, de bestudering van de geest en misogi waza, en de waza van de verheven werking van Odo.

Ueshiba Morihei O Sensei (vertaling vanuit het Engels door Tom Verhoeven).

Aikido is meditatie in beweging.
Tegenwoordig ligt voor veel beoefenaars van Aikido het accent op het verkrijgen van fysieke vaardigheden als kracht en snelheid en op het qua vorm correct uitvoeren van technieken. In de meeste dojo wordt Aikido geleerd als een fysieke vaardigheid met vastgelegde vormen die eindeloos herhaald worden.
Maar net als in zijn lessen benadrukt O Sensei in zijn teksten dat Aikido in de eerste plaats een spirituele oefening is.  Zonder een oprechte geest te ontwikkelen en deze door oefening en reiniging (misogi) te onderhouden verwordt Aikido tot een zinledige vaardigheid die zal leiden tot competitie, dualisme, conflicten en zelfs geweld. Wie geregeld Aikido dojo bezoekt of naar Aikido stages gaat herkend dit fenomeen direct. Er bestaat een verborgen competitie in Aikido, ook al worden er geen wedstrijden gehouden. Er is sprake van dualisme, soms tussen leraren van verschillende dojo, soms zelfs tussen leerlingen en leraren onderling en er zijn conflicten tussen de verschillende dojo en tussen overkoepelende Aikido organisaties, om nog maar niet te spreken over de vaak veel te ruw uitgevoerde technieken die moeilijk anders uitgelegd kunnen worden dan als fysiek geweld.
Oprecht Aikido (makoto no Aikido) houdt nu juist in dat men op een natuurlijke manier leert te bewegen, dat men technieken uitvoert op zo’n wijze dat beide partners er baat bij hebben, dat men zich tijdens en na de training vreugdevol voelt en spiritueel gelouterd, en dat men zich bewust wordt van een hoger doel; een vreedzame wereld waarin ieder tot volle ontplooiing van zijn oorspronkelijke zelf kan komen.

Tom Verhoeven

Dojo cho


Auvergne, herfst  2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten